soubor cesky/clanky/c79.html číslo 79 - Archív časopisu Kovárenství

Archív

Číslo 79 / listopad 2023

3.Úvodník: František Červenka
4.Rozhovor s Pavlem Straszakem a Ing. Pavlem Machovčákem, Ph.D.
7.Doc. Ing Miroslav Greger, CSc., Ing. Jiří Petržela, Ph.D.: Výkovky tlakových nádob pro skladování vodíku
11.doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Jiří Weber, Ing. Tomáš Tkáč, Ph.D., Ing. Lukáš Vavříček: Modernizace linky tváření surových monoblokových železničních kol ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.
15.Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Vliv výchozí struktury na transformační kinetiku austenitu během ochlazování
20.Překlad textu: Doc., Ing. Jan Čermák, CSc.: Kování a klima – Cesty k výrobkům bez emisí CO2
24.Dean M. Peters: Lehčí materiály na výkovky
29.Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.; prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.; Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Výroba zelené oceli v Evropě a v ČR
33.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Nové poznatky o mazání při kování
36.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Spalovací motory jsou v mnoha dopravních prostředcích pomalu vytlačovány ekologičtějšími pohony
37.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Nové nástrojové oceli pro práci za tepla
38.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: I při výrobě zápustek je třeba dbát na průběh vláken
40.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Simulace opotřebení nástrojů
41.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Na hradě Helfštýn se konal XLI Hefaiston
44.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Investice do energetiky na bázi fosilních paliv a do bezemisní energetiky se v loňském roce vyrovnaly
45.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: S vodíkem se počítá
46.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Mnohé průmyslově vyspělé státy zvyšují podíl jaderných elektráren
47.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: Veletrhy zaměřené především na odlitky a zápustkové výkovky
47.Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.: Vybrané zajímavosti z veletrhů a konferencí
48.Pavel Szturc: 54. Valná hromada Svazu kováren
49.Pavel Szturc: Odborný seminář v Brně
50.František Červenka – osobnost skupiny TŽ-MS
51.Marcel Ujfaluši: Dvojkolí z Bohumína pro vysokorychlostní soupravy v Koreji
52.Ing. Radek Zavadil, Mgr. Zdeněk Navrátil: Historie a využití robotů (nejen) v zápustkovém kovárenství
54.Ing. Jiří Strádal, Petr Matoušek: Novinky z nejzápadnější české kovárny
55.MSV Metal Studénka chystá zásadní investici, největší v historii
56.Mgr. Petr Fojtík: OSTROJ slaví 75 let od položení základního kamene
59.Ing. Libor Sochor, Ing. Martin Balcar, Ph.D.: ŽĎAS, a.s. investuje do modernizace tepelného zpracování výkovků
60.Strojmetal Aluminium Forging udává tempo vývoje
62.Investice do snížení energetické náročnosti i kvality
63.Vladimír Lüftner: Volné výkovky ze slitin hliníku - obecné zásady
67.Ing. Jaroslav Karhánek: Vodní hamr v obci Dobřív u Rokycan
68.Ing. Ladislav Jílek, CSc.: I výkovky z nerez ocelí někdy korodují
70.Ing. Jaroslav Karhánek: Propagace českého strojírenství ve 20. století - naše strojírenství na čsl. poštovních známkách
71.Ing. Roman Szotkowski: 65 let odborného školství v Jablunkově
73.Jubilea
76.Adresář SKČR

Detail recenzovaného příspěvku

(zobrazí se po kliknutí na barevně zvýrazněný název v obsahu)

Výkovky tlakových nádob pro skladování vodíku

Forgings of pressure vessels for hydrogen storage

Doc. Ing Miroslav Greger, CSc.1, Ing. Jiří Petržela, Ph.D.2

2VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.

Abstrakt
Návrh nové technologie byl ověřován, jednak matematickými simulacemi a následně pomocí experimentálního kování při aplikaci nových způsobů uzavírání výkovků dutých těles určených pro výrobu vysokotlakých nádob pro skladování vodíku. Specifickým cílem je navrhnout a vyvinout technologii výroby vysokotlaké nádoby s požadovanými parametry (délka 12 m, vnější průměr 800 mm, tloušťka stěny 100 mm, pracovní tlak 1 000 bar), pro velkokapacitní skladování vodíku. Výstupem je nová technologie výroba hrdel s využitím operace osazování na výkovcích dutých těles a výroba prototypu vysokotlaké nádoby na vodík v požadovaných rozměrech.

Abstract
The design of the new technology was verified, on the one hand, with mathematical simulations and then with the help of experimental forging in the application of new methods of closing forgings of hollow bodies intended for the production of high-pressure containers for hydrogen storage. The specific goal is to design and develop a technology for the production of a high-pressure vessel with the required parameters (length 12 m, outer diameter 800 mm, wall thickness 100 mm, working pressure 1,000 bar), for large-capacity hydrogen storage. The output is a new technology for the production of necks using the installation operation on hollow body forgings and the production of a prototype of a high-pressure hydrogen container in the required dimensions.

Klíčová slova: výroba tlakových nádob, vodík, volné kování, technologický postup

Keywords: production of pressure vessels, hydrogen, open die forging, technological process

Recenze:Prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc., Prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.

Modernizace linky tváření surových monoblokových železničních kol ve společnosti BONATRANS GROUP a.s.

Modernization of the monobloc railway wheels forming line in the company BONATRANS GROUP a.s.

doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D., Ing. Jiří Weber, Ing. Tomáš Tkáč, Ph.D., Ing. Lukáš Vavříček

BONATRANS GROUP a.s., Revoluční 1234, 735 94 Bohumín

Abstrakt
Společnost BONATRANS GROUP a.s. se v současné době řadí mezi světové lídry v oblasti výroby železničních kol, náprav a dvojkolí. V roce 2022 byla ve společnosti BONATRANS GROUP a. s. úspěšně dokončena rozsáhlá investiční akce, v rámci které byla modernizována linka pro výrobu za tepla tvářených monoblokových železničních kol. Během této akce bylo instalováno a zprovozněno několik nových výrobních zařízení, především pak děrovací lis, stolice pro válcování kol a prohýbací lis. Kromě toho byl také modernizován systém řízení ohřívací karuselové pece a do výrobní linky byly instalovány nové manipulátory Glama, které umožňují rychlou a přesnou manipulaci s tvářeným materiálem během jeho transportu mezi jednotlivými výrobními agregáty. Součástí tohoto výrobního celku je i sekce tepelného zpracování, která umožňuje dosažení požadovaných strukturních i mechanických vlastností surových monoblokových kol. Modernizace tvářecí linky, spojená s vysokou mírou automatizace, se projevila zvýšením stability rozměrové přesnosti a povrchové jakosti za tepla tvářených kol a také zvýšením výrobní kapacity uvedené linky. Tato modernizace umožňuje také rozšíření portfolia vyráběných monoblokových železničních kol (směrem k novým materiálům, rozměrům a složitějším tvarům).

Abstract
The company BONATRANS GROUP a.s. is currently ranked among the world leaders in the production of railway wheels, axles and wheelsets. In the year 2022 a large-scale investment project was successfully completed in the company BONATRANS GROUP a.s., as part of which the line for the production of hotformed monobloc railway wheels was modernized. In the course of this event, several new production equipments were installed and put into operation, mainly a punching press, a wheel rolling stand and a dishing press. In addition, the control system of the rotary hearth furnace was also modernized and new Glama manipulators were installed in this production line, which enable quick and precise handling of the material during its transport between the individual production devices of the given line. Part of this production line is also a heat treatment section (including hardening and tempering), which makes it possible to achieve the required structural and mechanical properties of hot-formed wheels. Modernization associated with a high degree of automation was manifested by an increase in the stability of dimensional accuracy and surface quality of hot-formed wheels, as well as an increase in the production capacity of the mentioned line. In addition, this modernization also enables the expansion of the portfolio of manufactured monobloc railway wheels (towards new materials, dimensions and more complex shapes).

Klíčová slova: monobloková železniční kola, ocel, tváření za tepla, tepelné zpracování

Keywords: monobloc railway wheels, steel, hot forming, heat treatme

Recenze: prof. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D., Ing. Stanislav Rusz, Ph.D

Vliv výchozí struktury na transformační kinetiku austenitu během ochlazování

Effect of the initial structure on transformation kinetics of austenite during cooling

Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.

Třinecké železárny a.s.

Abstrakt
Článek je zaměřen na studium kinetiky transformace austenitu během ochlazování s uvažováním vlivů různých výchozích strukturních stavů. Zejména se věnuje vlivu velikosti výchozího austenitického zrna a jeho dopad na jednotlivé produkty přeměny austenitu (ferit, perlit, bainit, martenzit) včetně konkrétních případů ocelí.

Abstract
The article is focused on the study of the kinetics of austenite transformation during cooling, considering the effect of different initial structural states. In particular, it is devoted to the effect of the initial austenite grain size and its impact on the individual products of austenite transformation (ferrite, pearlite, bainite, martensite), including specific cases of steels.

Klíčová slova: transformace austenitu, výchozí struktura, velikost austenitického zrna

Keywords: transformation of austenite, initial structure, austenitic grain size

Recenze: Ing. Lukáš Vavříček, Ing. Václav Šumšal, Ph.D.

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava