soubor cesky/pokyny-pro-autory.html Pokyny pro autory - Kovárenství

Požadavky na rukopis příspěvků určených pro zveřejnění v časopise kovárenství

Požadavky na rukopis příspěvků určených pro zveřejnění v časopise kovárenství

Hlavní články

 • Název článku česky
 • Název článku anglicky
 • Autor (autoři) uvést jméno včetně titulů, pracoviště, kontakt (např. e-mailová adresa)
 • Abstrakt (česky)
 • Abstracts (anglicky)
 • Klíčová slova (česky)
 • Key words (anglicky)
 • Text článku.
  kapitoly číslovat 1. Úvod …
  podkapitoly 2.1 …
 • Jazyk - Text může být česky, slovensky, anglicky nebo dvojjazyčně.
 • Tabulky a obrázky číslovat arabskými číslicemi. Každá tabulka musí mít nadpis nad tabulkou, pod každým obrázkem musí být text.
 • Literatura – citace podle ČSN ISO 690
 • Foto autora - Přiložit fotografii 1. autora.
 • Rozsah článku není striktně omezen, doporučuje se 7 až 15 normostran (normostrana = 1800 znaků).

Hlavní články jsou recenzovány dvěma recenzenty. Podmínkou zveřejnění je vyrovnat se s jejich připomínkami.

Informativní články, sdělení, medailonky apod.

 • Název článku jen česky
 • Delší text dělit na části se samostatnými názvy.
 • Je možné dávat tabulky, obrázky i fotografie. Musí být číslovány jako u hlavních článků.
 • Uvést zdroje, ze kterých informace pochází.
 • Podpisy - Delší zprávy (nad jednu normostranu) podepsat plným jménem, kratší je možné podepsat šifrou.
 • Rozsah není striktně předepsán, doporučuje se do 6 normostran.

Společné pokyny

Vše musí být dodáno v elektronické podobě.
Obrázky mohou být dodány i na papíře, v tom případě budou skenovány,
což vede k nižší kvalitě tisku.

Text stačí psát jednou velikostí písma (12 bodů),
jednotnou grafickou úpravu zajišťuje vydavatel.

Všechny fotografie musí mít hustotu minimálně 300 dpi, je lépe je přikládat ve formátu JPG nebo podobném. To znamená, přiložit je jako samostatný soubor.

Vše poslat elektronicky na adresu:
ladislav.jilek@skcr.org  nebo redakce@skcr.org

 
česky | english

KOVÁRENSTVÍ

ISSN 1213-9289

 

vydává
© SVAZ KOVÁREN ČR z. s.
Technologická 373/4
708 00 Ostrava